Xerrada sobre fiscalitat

Data: 18 de febrer de 2010
Hora: 18.30 a 20.30 h
Lloc: seu d’APTIC

L’activitat és gratuïta, però és imprescindible que confirmeu l’assistència abans del dia 16 de febrer a activitats@aptic.cat. Aforament limitat a 45 persones.

Introducció

A qualsevol llista de traductors i intèrprets sorgeixen, periòdicament, dubtes i preguntes sobre temes fiscals: factures, declaracions, impostos… alguns professionals opten per portar-se els papers ells mateixos, altres confien en un gestor o un assessor. En qualsevol dels dos casos, és fonamental estar al dia sobre els temes fiscals i saber quines són les nostres obligacions i els nostres deures com a autònoms.

Aquesta xerrada està dirigida als traductors i intèrprets professionals que estiguin donats d’alta com a autònoms i que vulguin saber tot el que han de fer per estar al dia de les obligacions amb Hisenda.

Continguts

1.- Obligacions censals
2.- Declaracions periòdiques
3.- Declaracions anuals
4.- Model de factura de professional
5.- Impost sobre el valor afegit
6.- Certificat de contractistes
7.- Retencions en factura

Ponent

La presentació anirà a càrrec de Rosa Maria Esqué, que és economista i llicenciada en dret. També és sòcia de Tandem TM & Associats, SLP, assessors en l’àmbit jurídic i tributari.

Inscripcions

La xerrada és gratuïta i està oberta tant als socis com als no socis de l’APTIC. Tanmateix, com que el local té una capacitat limitada, és imprescindible confirmar l’assistència per correu electrònic a l’adreça activitats@aptic.cat, o a través de Secretaria.

La data límit d’inscripció és el 16 de febrer. Us confirmarem per correu electrònic l’adjudicació de la plaça.

Ja podeu consultar el nou calendari d’activitats per al 2010.

Continueu llegintXerrada sobre fiscalitat

Acta de l’assemblea general extraordinària de l’APTIC, 2009

Celebrada el 18 de desembre de 2009 a la seu de l’APTIC.

Assistents

Documents adjunts a l’acta


ANNEX 1: Balanç econòmic provisional del 2009
ANNEX 2: Resum de Secretaria
ANNEX 3: Balanç d’Activitats
ANNEX 4: Fitxa de Promocions

Ordre del dia

1. Balanç del primer any de l’APTIC

1.1. Presidència
1.2. Secretaria
1.3. Tresoreria
1.4. Activitats
1.5. Web
1.6. Tarifes
1.7. Promocions
1.8. Xarxes socials

2. Projectes de futur

2.1. Calendari d’activitats per al 2010
2.2. Nous projectes: plataforma de formació en línia, Comissió d’Interpretació, altres

3. Establiment de la quota per al 2010

4. Ratificació de la nova Junta Directiva

5. Torn obert de paraules

1. Balanç del primer any de l’APTIC


1.1. Presidència

Òscar Nabais explica que la Junta Directiva es congratula d’haver engegat entre tots el projecte de nova associació amb molta força, gràcies a les aportacions i la participació dels socis, el treball de la Junta i les Comissions, la feina de les secretàries administratives i l’esforç de totes les persones que van participar en la fusió, en especial les juntes de TRIAC i ATIC i la Comissió encarregada de la fusió.

L’APTIC ha començat la seva vida amb empenta i continuarà fomentant l’intercanvi d’idees entre els traductors i intèrprets, generant debats constructius, organitzant activitats i cursos, col·laborant amb entitats i administracions i mantenint recursos com la llista de correu, el web, les enquestes i l’estudi del sector, entre altres. Volem consolidar-nos com una associació de referència per als professionals i la societat en general.

En nom de la Junta que durant aquest any ha estat al càrrec de l’associació, volem agrair als socis la seva confiança. Igualment, agraïm la tasca dels membres de la primera Junta de l’APTIC que enguany han cedit el seu càrrecs.

1.2. Secretaria (vegeu l’annex 2)

Neus González explica que durant el 2009, Secretaria s’ha vist desbordada pel gran volum de feina que han generat, sobretot a principis d’any, el naixement de l’associació i l’enorme quantitat d’activitats organitzades. Per això la Junta vol agrair a les dues secretàries administratives, Núria Cobo i Montse Ferrando, la seva gran tasca i dedicació.

Podríem donar-vos moltes xifres pel que fa al moviment que hi ha hagut en aquesta secció de l’APTIC, però en destacarem dues: d’una banda el nombre de socis i de l’altra el volum d’ofertes de feina publicades a la nostra llista.

L’APTIC es va fundar amb 526 socis, i les últimes dades corresponents al mes de novembre indiquen que s’han donat d’alta 117 persones i se n’han donat de baixa 51, de manera que ja som 592 socis (aquesta xifra pot variar amb el canvi d’any, ja que molta gent l’aprofita per donar-se d’alta o de baixa).

Pel que fa a les ofertes de feina que han aparegut a Llista_aptic, en tenim registrades un total de 330, 146 publicades per Secretaria i la resta per part dels propis socis. La modalitat més demandada ha estat la traducció, seguida de la traducció jurada i després de la interpretació. Quant a les llengües, l’anglès continua sent l’estrella, seguida de lluny pel francès, l’alemany i el català.

A l’annex 2 trobareu més informació detallada sobre tots aquests aspectes i més.

1.3. Tresoreria (vegeu l’annex 1)

Francesc Massana fa una previsió del balanç econòmic del primer any de l’APTIC. Aquest balanç és provisional, ja que, com és evident, encara no disposem de totes les dades. D’altra banda, aquest document i qualsevol altre estan elaborats única i exclusivament per fer la presentació dels balanços a tots els socis i per facilitar-ne la lectura; mentre que el balanç comptable de l’associació, vàlid a tots els efectes, és el document elaborat per Tàndem (gestoria).

Ingressos
A grans trets, s’han complert les previsions que es van fer en el moment de la fusió. Es disposava aleshores d’un romanent important que estava previst dedicar a la creació del nou lloc web i a altres despeses relacionades amb la nova associació. Pel que fa als ingressos per quotes, han estat una mica superiors al que, de cop, havíem previst, ja que durant l’any ha augmentat el nombre de socis. Dels ingressos per cursos no en teníem cap previsió, perquè era difícil saber com aniria el primer any de vida de l’APTIC. I finalment, hi ha també els interessos bancaris que pràcticament no afecten el balanç.

Despeses
En qualsevol cas, sembla que amb els ingressos per quotes s’han cobert les despeses fixes de l’associació, però només part de les despeses variables (és imprescindible que amb les quotes es paguin, com a mínim, les despeses fixes: subministraments, nòmines, gestoria, neteja, assegurances, etc.). L’altra part de les despeses variables (on també s’inclouen les despeses per cursos) s’ha pagat amb els ingressos per cursos i amb el romanent.

Resultat
El resultat (provisional, recordeu-ho) és que amb els ingressos, 64.357 €, s’han cobert les despeses, 63.879 €, i a més hi ha un romanent d’aproximadament 17.000 €. Això que pot semblar una situació ideal, de fet, no ho és tant com sembla. En primer lloc, el romanent prové bàsicament del romanent anterior, no dels ingressos de l’any. Això vol dir que són uns diners que no es tornaran a ingressar i, per tant, no s’hi pot comptar, tret que sigui per projectes puntuals. D’altra banda, creiem que en una associació com la nostra s’ha de comptar amb un marge d’imprevistos d’entre 5.000 i 10.000 euros, uns diners que, en principi, només s’han de fer servir en cas de necessitat. Pot semblar que són molts diners per a un marge, però amb un pressupost de 64.000 € creiem que és el que ha de ser.

Pressupost i quota 2010
En tot cas, tot i que ara no és el moment de fer el pressupost, ja en podem avançar alguns aspectes. Com heu anat veient i veureu a través de les diferents presentacions, el ritme de l’associació ha estat incessant i, el que és més important, no tenim previst que disminueixi sinó que augmenti, perquè hi ha alguns projectes de futur molt interessants. Tot plegat genera noves despeses i, ara mateix, tot i no poder fer una previsió molt acurada, pensem que les despeses d’enguany no disminuiran i que és probable que augmentin: d’una banda les fixes (entre d’altres, el manteniment i actualització del web, que és més complex del que comptàvem; més hores de Secretaria, etc.) i, de l’altra, les variables (plataforma en línia, millores informàtiques i al local, més activitats de formació i divulgació gratuïtes, etc.). A més, després de molt de temps de dedicació a l’associació per part de molta gent, considerem que ara l’APTIC està en disposició de pagar les despeses relacionades amb els desplaçaments i la representació dels membres de la Junta, la qual cosa fins ara només s’havia fet puntualment.

D’altra banda, pensem que en el futur deixarem de tenir ingressos nets per cursos per diferents motius. En primer lloc, si la vida de l’associació es paga amb les quotes, podem reduir més els preus dels cursos per als socis i, per tant, també disminuiran els ingressos; en segon lloc, igual que l’any passat, hi haurà un nombre important d’activitats gratuïtes de caire divulgatiu (en general, xerrades o tallers) que representen una despesa important per a l’APTIC però cap ingrés i que, en bona part, s’han de finançar amb els ingressos pels altres cursos.

Tot plegat ens fa considerar que és necessari l’augment de la quota per al 2010, tal com ja s’havia previst en el moment de la fusió. Per tant, la quota passarà de 90 a 95 euros (els cinc euros d’augment s’aplicaran a la quota del segon semestre). Això ens permetrà mantenir l’activitat de l’associació, millorar-ne els serveis i les propostes per als socis, plantejar-nos nous projectes i, finalment, facilitar l’accés dels socis a les activitats.

1.4. Activitats (vegeu l’annex 3)

Pilar del Rey ens informa que fins al mes de novembre de 2009, el primer any de l’APTIC, la Comissió d’Activitats ha realitzat un total de 12 cursets formatius, als quals han assistit unes 170 persones, i 13 xerrades/activitats gratuïtes de les quals se n’han beneficiat gairebé 300 persones. La valoració global de les activitats segons les enquestes del assistents ha estat de 9 sobre 10. S’ha celebrat amb altres associacions Sant Jordi i el Dia del Traductor, i s’ha organitzat la festa d’inauguració i el sopar de Nadal. En acabar l’any, s’hauran fet en total 28 activitats, una xifra rècord (vegeu l’annex 3: Balanç d’Activitats).

1.5. Web

Meritxell Serrano explica que el procés de creació del web ha durat un any i ha estat força complicat, però apassionant. La Comissió va començar amb quatre persones i, en l’última fase, ha quedat reduïda a dues. Per a la traducció i revisió ortogràfica i tècnica del web es va crear un grup de socis voluntaris, gràcies als quals actualment tenim tot el text «estàtic» del web en català, castellà i anglès. Ens podríem plantejar traduir el web al francès més endavant; i també a altres idiomes.

El web és públic des del 18 de novembre del 2009. Funciona molt bé, però encara sorgeixen problemes i incidències, algunes de les quals estan pendents de resoldre. Actualment, la Comissió només està formada per una persona, amb una nova incorporació pendent de posar-se al dia. Dels gairebé 600 socis de l’APTIC, han emplenat la fitxa 305 persones.

L’interès principal de la Comissió va ser crear un web dinàmic, de fàcil edició, i amb una eina per cercar professionals de la traducció potent. En aquest respecte, hi ha hagut algunes queixes que no s’han pogut atendre per diversos motius. Principalment, perquè han arribat quan el web ja estava creat i hauria implicat un canvi radical. Som conscients que el web és millorable, i de fet encara hi ha molt camí per recórrer, però tant per a això com per a qualsevol de les activitats de l’associació, cal que hi hagi gent darrere que faci la feina. Aquesta serà la tasca de la nova Comissió Web, que necessita reforços.

Finalment, la Meritxell convida els socis a participar en el desenvolupament del web publicant-hi articles propis, proposant nous apartats, o incorporant-se a la Comissió.

1.6. Tarifes

Meritxell Serrano explica que durant el 2009 hem dut a terme una enquesta sobre les tarifes reals que apliquen els socis de l’APTIC, per tal de tenir una idea més clara sobre la situació del nostre col·lectiu. En aquesta ocasió hem emprat una eina informàtica anomenada Survey Monkey, que ens facilitarà la tasca d’anàlisi de les dades. El termini per emplenar l’enquesta va acabar el dia 20 de desembre i hem obtingut 159 respostes, és a dir, aproximadament un 20% dels socis van contestar-la.

Ara n’estem analitzant els resultats i esperem que ens els propers mesos us els podrem presentar per tal que siguin d’utilitat per a tots.

Volem agrair la col·laboració de totes aquelles persones que han participat en l’enquesta; val a dir que sense la participació activa del socis un treball així no seria prou representatiu i, per tant, no ens permetia obtenir resultats útils per al nostre dia a dia. Som conscients que l’enquesta també es pot millorar i estem convençuts que, amb els comentaris rebuts, podrem fer-la millor en properes edicions.

1.7 Promocions (vegeu l’annex 4)

Montse Martín ens informa que, en aquest primer any de vida de l’APTIC, hem unificat els descomptes i les ofertes especials que oferien als seus socis TRIAC i ATIC. ATIC s’havia centrat més en les relacions amb les universitats i altres centres de formació contínua, mentre que TRIAC havia buscat promocions amb llibreries, assegurances, informàtica, etc. Així doncs, la fusió ha resultat molt beneficiosa per a tots.

A més, durant el 2009 hem aconseguit un acord molt especial amb Sanitas i hem trobat una osteòpata a L’Hospitalet.

Ara l’objectiu immediat és descentralitzar les ofertes, trobar promocions a més localitats i oferir un ventall de possibilitats més ampli per a tots.
Per trobar tota la informació detallada, podeu anar a la secció «Avantatges» de la part privada de socis, o consultar l’annex 4.

1.8. Xarxes socials

Martine Fernández explica que l’APTIC ha decidit ampliar la seva presència a Internet i introduir-se a les xarxes socials. Hem creat una pàgina de fans a Facebook i un grup a LinkedIn. S’hi publiquen les diferents activitats organitzades per l’associació i les notícies que poden ser d’interès per al nostre col·lectiu.

El grup de LinkedIn és reservat als socis i cal facilitar el número de soci a l’administradora del grup per ser-ne membre. Actualment consta de 70 membres. En canvi, la pàgina de Facebook és oberta a tots els simpatitzants de l’APTIC, siguin socis o no; per tant us hi podeu apuntar directament. Actualment, tenim uns 160 seguidors. Ben aviat introduirem també l’APTIC a Twitter i els comentaris que hi publicarem seran oberts a tothom.

Recordeu que la nostra presència a les xarxes socials es pot enriquir amb les vostres aportacions, ja sigui mitjançant una participació més activa o bé facilitant material per penjar-lo, com fotos i vídeos dels diferents actes organitzats a l’associació.

2. Projectes de futur


2.1. Calendari d’activitats
(vegeu l’annex 3)

Marta Morros presenta el calendari provisional de l’any vinent, que s’ha elaborat segons dos paràmetres: activitats que en la seva primera edició han generat molt d’interès i, en alguns casos, llista d’espera; i els suggeriments dels socis, tant a la llista de distribució de l’associació, com a les enquestes que demanem al final de les activitats o cursets. Per altra banda, en resposta també a la petició dels socis, s’ha intentat diversificar l’oferta d’activitats per tal que l’àmbit d’especialització no sigui només l’anglès o la traducció. De manera que s’han introduït cursets de francès i alemany, com també de correcció i d’interpretació. (Vegeu l’annex 3, Balanç d’Activitats.)

2.2. Nous projectes

Maya Busqué afirma que, si volem seguir avançant, ens calen més persones que s’incorporin a les Comissions de treball de l’associació, especialment a la Comissió d’Activitats (que ha quedat reduïda a la meitat de membres) i la Comissió Web (on calen reforços urgents, perquè ara mateix només hi treballa la secretària administrativa, tot i que hi ha pendent alguna incorporació). També estaria bé reforçar la Comissió de Promocions i la Comissió de Tarifes, que té per endavant tota la tasca d’anàlisi de l’enquesta. Explica que els membres actius de les Comissions (igual que els membres de la Junta) podran assistir de franc a totes les activitats, sempre i quan ho permetin els ingressos i despeses de cada curs, com consta a la nova Normativa Interna de Funcionament de la Comissió d’Activitats.

Pel que fa a l’activitat futura de l’associació, comenta que es mantindran i s’ampliaran els contactes amb institucions (TERMCAT, Parlament, etc.), la resta d’associacions del sector i les universitats. Les diferents Comissions continuaran treballant de valent en tots els àmbits. S’ha establert un compte corrent apart per a la Comissió d’Activitats, que tindrà una independència econòmica relativa i s’esforçarà per seguir oferint activitats a preu reduït per als socis, però també activitats totalment gratuïtes, com les xerrades.

Per evitar el centralisme i no oferir formació només a Barcelona, s’estudiarà la possibilitat d’instaurar una plataforma de formació en línia, per a la qual s’intentarà aconseguir alguna subvenció. Es tracta d’un projecte a mig termini encara no gaire desenvolupat, però que resultaria molt interessant.

S’estudiarà també la possibilitat de crear una Comissió d’Interpretació per donar resposta a les necessitats específiques d’aquest col·lectiu.

L’APTIC no és una empresa de serveis, sinó una associació que creem a cada moment entre tots i, per tant, la participació dels socis és molt important. La nova Junta mirarà de fomentar la participació tant com sigui possible, seguirà informant als socis de tot el que es fa a l’associació i estarà sempre oberta als suggeriments de tothom a través de l’adreça junta@aptic.cat. És fonamental que hi hagi una rotació de les persones que són al capdavant de l’associació; per això és tan bona notícia que a la Junta del 2010 s’hi afegeixin dues cares noves, tot i que ens agradaria que se’n sumessin encara moltes més a les Comissions en els propers mesos, perquè ens esperen molts projectes engrescadors que només podrem tirar endavant entre tots.

3. Establiment de la quota per al 2010

Com ha comentat Francesc Massana a l’exposició sobre Tresoreria, la quota per al 2010 s’incrementarà 5 euros, i passarà a ser de 95 euros enlloc de 90. L’augment de 5 euros no es repercutirà fins el rebut del segon semestre, per tal que hi hagi temps que tothom se n’assabenti.

4. Ratificació de la nova Junta Directiva

Yannick Garcia Porres, Secretari de la Junta Electoral (integrada també per Adriana Casals Riera i Sandra Martín Piedra), explica breument als assistents com ha anat el procés electoral i els informa que només s’ha presentat una candidatura per a la propera Junta, integrada per nou candidats. Es ratifica per unanimitat la nova Junta, que tindrà la següent composició i serà operativa a partir de l’1 de gener de 2010 i fins al 2012.

Presidenta: Maya Busqué
Vicepresident: Francesc Massana
Secretària: Ainara Munt
Tresorera: Montse Martín
Vocals: Judit Cusidó, Martine Fernández, Marta Morros, Òscar Nabais i Meritxell Serrano

5. Torn obert de paraules

S’obre un torn de paraules per tal que els socis puguin fer les seves preguntes i suggeriments.

La reunió acaba a les 21.30 h.

La Junta de l’APTIC

Continueu llegintActa de l’assemblea general extraordinària de l’APTIC, 2009

Xerrada sobre xarxes socials

Data: 28 de gener de 2010
Hora: 19 h
Lloc: seu d’APTIC

L’activitat és gratuïta, però és imprescindible que confirmeu l’assistència abans del dia 26 de gener a activitats@aptic.cat. Aforament limitat a 45 persones.

Introducció

A l’era de les tecnologies de la informació i en una professió en què ens passem el dia davant de l’ordinador, qui no s’ha perdut alguna vegada entre les teranyines de la xarxa? Ara que APTIC s’ha incorporat al món de les xarxes socials, la Comissió d’Activitats ha considerat que és una bona oportunitat per aprofundir en el tema i entendre amb tots els ets i uts com funciona el món virtual.

Continguts

Els objectius de la xerrada són conèixer quines són les principals xarxes socials orientades a la recerca de projectes professionals i establir els principis bàsics per tal de tenir-hi una estratègia d’èxit. Es parlarà de la definició de web 2.0, de la tipologia de les principals xarxes socials, de com crear una identitat digital, de les principals funcionalitats del Facebook, Twitter, LinkedIn, slideshares i blocs i també de la interacció entre xarxes.

Ponent

La presentació anirà a càrrec de Xavier Català Baltà, que és director de màrqueting a SNTalent i professor de la Universitat de La Salle. Es va llicenciar en Administració i Direcció d’Empreses a ESADE. És expert en màrqueting 2.0, especialista en comunicació business to business (B2B) i té més de 15 anys d’experiència en màrqueting aplicat a entorns multinacionals.

Com assistir-hi

La xerrada és gratuïta i està oberta tant als socis com als no socis d’APTIC. Tanmateix, com que el local té una capacitat limitada, és imprescindible confirmar l’assistència per correu electrònic a l’adreça activitats@aptic.cat, o a través de Secretaria.

La data límit d’inscripció és el 26 de gener. Us confirmarem per correu electrònic l’adjudicació de la plaça.

 

Ja podeu consultar el nou calendari d’activitats per al 2010.

Continueu llegintXerrada sobre xarxes socials