Monogràfic sobre puntuació

Si ets traductor en llengua catalana i vols aprofundir en l’ús de la puntuació, des de l’òptica de la redacció i de la revisió de textos, no et pots perdre aquest curs, que et permetrà assolir un nivell més i, per tant, ser més competitiu en la teva feina.

El curs tindrà dues sessions de 4 hores, i inclourà una part de teoria i una part molt important d’exercicis pràctics per comprovar els coneixements adquirits.

Programa:

1. Reflexions teòriques i evolució històrica de les convencions gràfiques, especialment de la puntuació.
2. Aprofundiment en l’ús de la puntuació en textos de registres i temàtiques diferents.
3. Aplicació de la puntuació des del punt de vista de la redacció i de la revisió de textos.
4. Tractament del concepte de correcció gramatical, semàntica i estilística (cohesió, coherència, variació) en funció de la situació comunicativa concreta.
5. Anàlisi dels diferents recursos de la comunicació: ordre neutre dels elements, desplaçaments, tematitzacions, focalitzacions; complements explicatius, especificatius; diàlegs.
6. Revisió d’alguns usos convencionals diferents segons les llengües.
7. Presentació i comentari de la bibliografia corresponent.

Nota: És convenient que les persones que es vulguin inscriure a aquest curs tinguin assolit el nivell superior de llengua catalana (D o equivalent)

Professora:

Carme Font Pallarès és llicenciada en Filologia catalana per la Universitat de Barcelona (UB). Imparteix cursos a l’AM Rosa Sensat, adreçats a la formació continua de professorat i d’assessores i assessors lingüístics, i a l’Administració pública.
Ha participat en la redacció i revisió de material didàctic per a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Actualment és assessora d’una empresa dedicada a la comunicació gràfica.