Important:

Aquesta sol·licitud s’haurà de fer arribar a l’APTIC per correu electrònic signada i acompanyada d’una fotocòpia del DNI o passaport, i de la documentació acreditativa si es compleixen els requisits exigits pels estatuts de l’Associació.

GRÀCIES!

Junta directiva de l’APTIC

L’APTIC tracta les seves dades de caràcter personal (nom, cognoms, adreça postal i de correu electrònic, etc.) per a la gestió de la seva relació amb l’Associació i per a l’enviament d’informació sobre les nostres activitats i les de tercers relacionades amb el sector de la traducció i la interpretació. Aquest correu electrònic i, si s’escau, qualsevol fitxer annex, conté informació de caràcter confidencial exclusivament adreçada al seu destinatari o destinataris, les dades dels quals integren un fitxer responsabilitat de l’APTIC. En cas que hàgiu rebut aquest missatge per error, us preguem que ens ho notifiqueu immediatament reenviant-lo a l’adreça del remitent o trucant al telèfon (+34936675624). Es prohibeix la seva divulgació, còpia o distribució a tercers sense l’autorització prèvia per escrit del titular. De conformitat amb el RGPD (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les dades de les persones físiques, podeu exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, oblit, limitació del tractament i portabilitat de les dades enviant un missatge a secretaria@aptic.cat o trucant al +34 936 675 624. Igualment, en qualsevol moment pot comunicar-nos la revocació del seu consentiment a rebre informació de l’APTIC. En ambdós casos haurà d’acompanyar la sol·licitud amb una còpia d’un document que acrediti la seva identitat.