Crònica de la Marta Milian, xerrada de CEDRO

Per si la voleu visitar, la seu de CEDRO (www.cedro.org) és força a prop de la de l'APTIC, al carrer de Pau Clarís amb la Gran Via.

QUÈ I QUI ÉS CEDRO

CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) és una associació sense ànim de lucre fundada el 1998 i autoritzada pel Ministeri de Cultura. Es dedica a la gestió col·lectiva dels drets patrimonials de la propietat intel·lectual. Defensa i fomenta l’ús legal de les obres.

En formen part autors (aquí s’inclouen els traductors) i editors. Actualment la componen 19.000 socis (més de 4.000 a Catalunya), la qual cosa significa que en 10 anys l’entitat ha triplicat el nombre de membres. D’aquests 19.000 socis, 1.600 són editorials (CEDRO abasta entre el 90 i el 95% de la producció editorial del país).

L’òrgan decisor de CEDRO és l’assemblea general, constituïda per tots els socis, que es pronuncia sobre tot canvi i actuació. Tot i que el lloc de reunió de l’assemblea és Madrid, els membres tenen la possibilitat de delegar el vot en un altre company.

CEDRO té convenis amb associacions de la mateixa naturalesa d’arreu del món.

LA TASCA DE CEDRO

Tot autor d’una obra té un seguit de drets materials i drets morals. CEDRO abasta només una petita part dels drets de la propietat intel·lectual, concretament els patrimonials (econòmics).

L’entitat no exerceix de mediador entre autors/traductors i editors. La seva funció és gestionar la còpia privada. Es considera que tota obra té un valor (a) autoral i (b) editorial. Qualsevol obra editada és reproduïble, i aquí és on intervé CEDRO.

En nom de l’estat espanyol, CEDRO té l’obligació legal de gestionar la còpia privada. La reproducció d’una obra té un cost (un cànon), que ha d’anar a parar als autors.

Per vetllar pel compliment de la llei, la institució disposa d’una xarxa d’investigadors que visiten els establiments susceptibles de fotocopiar material subjecte a drets patrimonials, com ara les copisteries. En diverses ocasions, CEDRO ha denunciat i portat a judici empreses per infringir el dret a la propietat intel·lectual. En aquest sentit, l’índex de victòries judicials és força elevat.

Com a curiositat, val a dir que, de vegades, els mateixos titulars dels drets sobre una obra tenen actituds irresponsables. És el cas del professorat que fotocopia els seus propis llibres i els distribueix entre els seus estudiants.

L’associació no treballa únicament amb l’obra impresa, sinó que també lluita contra els continguts d'Internet que atempten contra els drets de la propietat intel·lectual. És el cas dels fragments de traduccions que, sense l’autorització de l’autor, podem trobar penjats en pàgines web.

En aquest sentit, la legislació espanyola s’ha d’adaptar a les directives de la Unió Europea. Es preveu que aquest any 2011 hi hagi negociacions sobre el tema. Per això CEDRO no té garantida la recaptació d’aquest any.

RECAPTACIÓ

Les quantitats de diners "repartits" per CEDRO han anat oscil·lant segons els anys. Fins ara, l’any més fructífer ha estat el 2008, en què va distribuir 32 milions d’euros entre els socis.

Sigui quina sigui la recaptació de l’entitat, un 20% ha d’estar destinat a l’acció social. Per exemple, ara mateix CEDRO té en marxa dos projectes destinats a les escoles, per transmetre a l’alumnat les dificultats que suposa la creació d’una obra.

CEDRO disposa d’un seguit d’estudis per determinar quina mena d’obres es fotocopia més. A partir dels barems sorgits d’aquests estudis, fa un repartiment anual entre els autors dels diners corresponents a tots els llibres registrats.

COM PODEM SER SOCIS DE CEDRO

Per associar-nos a l’entitat, cal que hi aportem la documentació següent:

1. Contracte d’adhesió signat en 2 exemplars (disponible al web de CEDRO). Mitjançant aquest contracte cedim a l’associació el dret a donar llicències en nom nostre).

2. Fotocòpia del DNI.

3. Declaració de llibres (també electrònics) dels quals som autors (traductors, en aquest cas), disponible al web de CEDRO.

Tan bon punt la junta directiva de l’entitat aprovi la nostra adhesió, serem membres de CEDRO.

L’afiliació a CEDRO té efectes retroactius. És a dir, l’entitat ens abona els drets corresponents a totes les obres amb ISBN que hem publicat (traduït) en els darrers gairebé vint anys (és a dir, des que la institució va començar a fer camí). No oblidem que, encara que no les haguéssim declarat, aquestes obres ja existien des del moment que es van publicar.

AVANTATGES ADDICIONALS DE L’AFILIACIÓ A CEDRO

Pel fet de ser socis de la institució, avui dia podem accedir a descomptes en diversos establiments (llibreries, balnearis…) i assistir de franc a diferents esdeveniments, com ara la Fira del Llibre.

Val a dir que, en el passat, quan la recaptació de CEDRO era superior, podia oferir als socis altres avantatges molt interessants: descomptes en òptica i odontologia, assegurances de vida, baixes per maternitat i malaltia…

Atès que actualment la situació legislativa és incerta, CEDRO no pot preveure la recaptació d’aquesta any, de manera que ha optat per suspendre aquests ajuts, amb el desig de poder recuperar-los més endavant.

Marta Milian i Ariño
Sòcia núm. 430

Traductora, intèrpret, correctora
Català, castellà, anglès, francès, romanès